Songs: Nerot Shabat 00:00; Chiribim Chiribom 01:10; Amcha Jisrael 01:41; arr: Ondrej Sarek